Saadet Güneşi : Seadeti Ebediyeye Kavuşturacak İlmi ve Dini Bilgiler

İMAM-I AHMED RABBANİ “rahmetullahi teâlâ aleyh”

Hüseyin Hilmi Işık

Tarih: 2013-08-17 / Hit: 5655

 

İMAM-I AHMED RABBANİ “rahmetullahi teâlâ aleyh”

Hakikat Kitabevi Yayınları - Tam İlmihal Se`âdet-i Ebediyye Sf.1120-1121

 

Ahmed bin Abdülehad, derin âlim, büyük Velî idi. Müctehid idi. İslâm âlimlerinin gözbebeğidir. Tesavvuf bilgilerinin mütehassısı

idi. Âlimlerin önderi, Velîlerin baş tâcı idi. (Mektûbât)

kitâbı, üç cild olup, beşyüzotuzaltı mektûbunun

toplanmasından meydâna gelmişdir. Kelâm, fıkh bilgilerini ve

Resûlullahın güzel ahlâkını açıklıyan bir deryâdır. Bu

deryâdan inci mercan çıkarmak, ancak usta dalgıclara nasîb

olur. Fârisî aslı Hindistânda ve Efganistânda basılmış ise

de, 1392 [m. 1972] senesinde Pâkistânda basılmış olanı pek

nefîsdir. Bu fârisî baskının, foto-kopisi 1397 [m. 1976]

senesinde, İstanbulda Hakîkat Kitâbevi tarafından gâyet

nefîs olarak basdırılmışdır. Birinci cildi türkçeye terceme

edilerek (Mektûbât Tercemesi) adı ile basdırıldı. Fârisî el

yazması, İstanbul Bâyezîd kütübhânesinde [1790] sayıda ve

Süleymâniyyenin çeşidli kısmlarında vardır. 971 [m. 1563] de

Hindistânda, Serhend şehrinde tevellüd etdi. Ömrünün sonuna

doğru, mezhebsizlerin iftirâları üzerine, 1027 senesinde

Selîm şâh tarafından Gwaliyar şehrinde habs edildi. [1029]

da çıkarıldı. Bin rupye ihsân olunup, iki sene dahâ askerde

kaldı. Kış aylarında nefes darlığı olurdu. [1624] Kanûn-ı

evvel [aralık] ayının onuncu ve binotuzdört 1034 Safer ayı

yirmidokuzuncu salı günü, Serhendde vefât etdi. Evinin

yanına defn edildi. Efganistân pâdişâhı Şâh-i zemân, imâm

için büyük ve çok san’atli bir türbe yapdırdı. İki oğlu

Muhammed Sâdık ve Muhammed Sa’îd de bu türbededirler. Şâh-i

zemân, on metre uzakdaki türbede zevcesi ile birlikdedir.

(Mektûbât) kitâbını Muhammed Murâd-ı Kazânî fârisî dilinden

arabîye terceme etmişdir. Bundan seçilen yüzdoksandört ve

fârisî (Mektûbât)dan seçilen yüzellibir mektûb (Müntehabât)

adı ile iki kitâb hâlinde basdırılmışdır. İmâm-ı Rabbânî

hazretlerinin hâl tercemesi, Muhammed Hâşim-i Keşmî

tarafından fârisî olarak yazılmış, buna (Berekât) veyâ

(Makâmât-i Ahmediyye) ve (Zübde-tül-makâmât) denilmişdir.

Muhammed Ma’sûm-i Fârûkînin torununun oğlu olan Gulâm

Muhammed Ma’sûmun torununun torunu hâce Muhammed Fadlullah,

(Umdet-ül-makâmât) adındaki fârisî kitâbında, dedelerinin

hayâtlarını uzun bildirmekdedir. 1397 de Kâbilde ve 1416 [m.

1996] da İstanbulda basılmışdır. 99.cu sahîfesinde diyor ki,

(İmâm-ı Rabbânînin ondördüncü dedesi Şihâbüddîn Alî Ferrûh

Şâh, Gaznevî sultânlarının Kâbil vâlîsi idi. Gaznevî

hükûmeti yıkılınca, Kâbilde hükûmet reîsi oldu. Birkaç sene

sonra, hükûmeti terk ederek, tesavvufda çalışarak büyük velî

oldu. Kâbil civârında medfûndur. Mahdûm-ı cihâniyân seyyid

Celâlüddîn-i Buhârî Buhârâdan Hindistâna gelirken, dâmâdı ve

halîfesi olan imâm-ı Refî’üddîni berâber getirdi. İmâm-ı

Refî’üddîn, imâm-ı Rabbânînin altıncı ceddidir. Delhî

sultânı Fîrûz Şâhın emri ile, ormanlık olan Serhendi şehr

hâline koydu. Şehr hâricindeki türbededir. İmâm-ı Rabbânînin

vâlidesi de burada medfûndur). Hakîkat Kitâbevinin

İstanbulda neşr etdiği (Documents of the Right Word)

kitâbında, ingilizce olarak yazılıdır. Muhammed Fadlullah,

[1238] de Kandihârda vefât etdi. Bedrüddîn-i Serhendînin

fârisî (Hadarât-ül-kuds) kitâbında da, hâl tercemesi uzun

yazılıdır. Bu kitâb 1391 [m. 1971] de Pâkistânda çok güzel

basılmışdır. İstanbul Bâyezîd kütübhânesinde [1788] sayıda

el yazısı ile vardır. Hâce zâde Ahmed Hilmi efendinin

İstanbulda [1318] de basılan türkçe (Hadîka-tül-evliyâ)

kitâbı da, İmâm-ı Rabbânînin ve üstâdlarının hayâtlarını ve

kerâmetlerini uzun bildirmekdedir.

Şâh-ı Dehlevî Gulâm Alî Abdüllah “kuddise sirruh”,

talebesinin büyüklerinden mevlânâ Hâlid-i Bağdâdîye “kuddise

sirruh” gönderdikleri bir mektûbda, Mevlânânın derece ve

fazîletlerini uzun uzun anlatdıkdan sonra, İmâm-ı Rabbânî

“kuddise sirruh” hakkında şöyle buyuruyor: (Âlimler ve

ârifler söylemişler ve yazmışlardır ki, imâm-ı Rabbânîyi

sevenler, mü’min ve müttekî olanlardır. Sevmiyenler de,

münâfık ve şakîlerdir. İslâm memleketleri hazret-i

Müceddidin feyz ve nûrları ile doldu. Bütün müslimânlara,

hazret-i Müceddidin “rahmetullahi aleyh” ni’metlerine şükr

ve hamd etmesi vâcib oldu.) Başka bir mektûbunda, (İnsanda

bulunabilecek her kemâli, her üstünlüğü, Allahü teâlâ,

İmâm-ı Rabbânî hazretlerine vermişdir. Vermediği yalnız

Peygamberlik makâmı kalmışdır) demiş ve aşağıdaki rubâ’îyi

yazmışdır:

 

Her letâfet ki, nihân bûd pes-i perde-i gayb,

heme der sûret-i hûb-i tû ıyân sâhte end,

Herçi ber safha-i endîşe keşed kilk-i hıyâl,

şekl-i matbû’i tû zîbâ-ter ezân sâhte end.

 

1394 [m. 1974] senesinde, Pâkistânın Şeyhûfûre şehrinde,

Urdu dili ile basılmış olan (Meslek-i Müceddid) kitâbında ve

(El-Hadâik-ul-verdiyye) kitâbında da, imâm-ı Rabbânî

hazretlerinin hâl tercemesi yazılıdır. Bu iki kitâbdaki hâl

tercemeleri bir arada olarak, 1396 [m. 1976] senesinde,

İstanbulda ofset yolu ile basdırılmışdır. (Hak Sözün

Vesîkaları)nda da çok güzel yazılıdır.

Muhammed bin yâr Muhammed Burhânpûrînin (Atıyyet-ül-vehhâb

El-fâsılatü beynel-hakkı vessavâb firreddi alelmu’terıdı

aleşşeyhi Ahmed-el-Fârûkî) kitâbında kerâmetleri yazılıdır.

Bu kitâb, arabî mektûbâtın üçüncü cildi hâşiyesinde

basılmışdır. Muhammed beg 1110 [m. 1698] da vefât etdi.

İmâm-ı Rabbânînin fârisî (Redd-i revâfıd) kitâbı ve türkçe

tercemesi ve (İsbâtün-nübüvvet) ve (Mebde ve me’âd) kitâbı

İstanbulda neşr edilmişdir.

(Âdâb-ül-mürîdîn),(Ta’lîkât-ül-avârif), (Tehlîliyye),

(Şerh-ı rubâ’ıyyât-i Abd-il-Bâkî), (Me’ârif-i ledünniyye),

(Mükâşefât-i gaybiyye) ve başka eserleri de vardır. (Çehl

hadîs-i mubârek) risâlesi, (Mükâşefât) kitâbının sonunda

basılmışdır.

YORUM YAZ
Yazarın Diğer Makaleleri

HÜSEYİN HİLMİ IŞIK "Rahmetullahi aleyh"

HÜSEYİN HİLMİ IŞIK "Rahmetullahi aleyh" Hayatı, Abdülhakim Arvasi Hazretleriyle Tanışması ve Hizmetleri 08 MART 1911-26 EKİM 2001 Son devir İsla...

ABDÜLHAKÎM EFENDİ “rahmetullahi teâlâ aleyh”

  ABDÜLHAKÎM EFENDİ "rahmetullahi teâlâ aleyh" Hakikat Kitabevi Yayınları - Tam İlmihal Se`âdet-i Ebediyye Sf.1061 Zâhir ve bâtın ilmlerind...

SEYYİD FEHÎM EFENDİ “rahmetullahi teâlâ aleyh”

  SEYYİD FEHÎM EFENDİ "rahmetullahi teâlâ aleyh" Hakikat Kitabevi Yayınları - Tam İlmihal Se`âdet-i Ebediyye Sf.1169   İslâm âlimlerini...
Tüm Yazıları

Hakikat Kitabevi Yayınları

Tam İlmihal Seadeti Ebediyye
Mektubat Tercemesi
İslam Ahlakı
Kıyamet ve Ahiret
Namaz Kitabı
Cevab Veremedi
Eshabı Kiram
Faideli Bilgiler
Hak Sözün Vesikaları
Herkese Lazım Olan İman
İngiliz Casusunun İtirafları
Kıymetsiz Yazılar
Menakıbı Cihar Yarı Güzin
Şevahidün Nübüvve
Fahrettin Tacar Eğitim Vakfı İhlas Vakfı Hakikat Kitabevi İhlas Koleji İrfan Turizm Dinimiz İslam Huzur Pınarı Altın Çınar Genç Girişimciler Kulübü Adem Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Derneği Bülent Gençer Vakfı