Saadet Güneşi : Seadeti Ebediyeye Kavuşturacak İlmi ve Dini Bilgiler

Şirâzlı Âlim Fadlullah Türpüştî

Vehbi Tülek

Tarih: 2014-12-29 / Hit: 1554

İnsanlara hayâ ile muamele eden mü’min, Allahü teâlâya karşı da hayâ sahibi olur. O’nun yasaklarından sakınıp, emirlerini yapar.
Fadlullah Türpüştî hazretleri hadîs ve Hanefî mezhebi fıkıh âlimlerindendir. İran’da, Şirâzlıdır. 661 (m. 1262) senesinde vefât etti. El-Mu’temed fil-mu’tekad” adındaki akâid risalesi pek meşhurdur. İmâm-ı Rabbânî hazretleri, talebelerinden birine yazdığı bir mektubunda bu kitabı methetmektedir.

Türpüştî hazretleri, “Şerh-ül-Mesâbih” adlı eserinde buyurdu ki:
Resûlullah efendimiz (sallallahü aleyhi ve sellem); “Hayâ imandan bir şubedir” buyurdu.

Bu hadîs-i şerîfin şerhi şöyledir: Hayâ, nefsin, kötülüklerden nefret edip uzak durması, onları terk etmesidir. Resûlullah efendimizin, hayâyı imanın şubelerinden saymasının sebebi, kötülüklerin neler olduğunu nefse ihtar edip, onları terk etmeye davet eden doğru hayânın, ancak iman sahiplerinde bulunmasındandır. Hayâ, sahibini günahların kötülüklerinden, rezil ve bozuk şeyleri tercih etmekten uzak tutar. Bütün bunlar, imanın, mü’minde meydana getirdiği güzel hasletlerdendir. Yani hayâ, günahlardan sakındırmakta imanla aynı işi yapmaktadır.

“İman sahibi olmadığı halde, kâfirde de hayâ vardır” denirse, şöyle cevap verilir:
Resûlullah efendimiz hadîs-i şerîflerinde, yukarıda izah edilen manadaki makbul hayâya işaret buyurdular. Çünkü insanlara hayâ ile muamele eden mü’min, Allahü teâlâya karşı da hayâ sahibi olur. O’nun yasaklarından sakınıp, emirlerini yapar. Hatta Allahü teâlânın emirlerini yerine getirip, yasaklarından sakınmakta en büyük gayreti sarf eder. Halbuki Allahü teâlâya iman etmekle şereflenmemiş olan kimse, Allahü teâlânın yapmayın buyurup yasakladığı şeyleri yapar, O’nun emirlerine karşı gelir. Böylece, ilk önce hayâ edilmesi icab eden Allahü teâlâdan hayâ etmemiş, O’nun emirlerine karşı gelmekten utanmamış olur. Rabbinden hayâ etmeyen kimsenin de hayadan çok uzak olduğu açıktır.

Resûlullah efendimiz buyurdu ki: “Kimde şu dört haslet bulunursa, münafık olur. Kimde bunlardan biri varsa, onu terk edinceye kadar onda nifaktan bir şey bulunmuş olur. (Bu dört şey) kendisine bir şey emanet edildiği zaman hıyanet etmek, konuşunca yalan söylemek, vaadinden dönmek, husumet zamanında haktan ayrılmaktır.”

YORUM YAZ
Yazarın Diğer Makaleleri

Ebedî saadete kavuşmak için

“Cehennemden kurtulan fırka, benim ve Eshâbımın gittiği yolda gidenlerdir.”   Kâdı’l-kudât Sadeddîn Hârisî hazretleri Hanbelî mezhebi âlimlerindendir. 652 (...

“Onlar işitirler, fakat cevap veremezler!..”

“Yaptığınız işler, kabirde olan yakınlarınıza ve tanıdıklarınıza bildirilir. İyi işlerinizi görünce sevinirler."   Mer’î bin Yûsuf Makdîsî hazretleri h...

Bu nizâmı yaratan Allahü teâlâdır

Bu kâinatı, bu düzen üzere yaratanda kusurlu sıfatların bulunması olacak şey değildir!..   Ebu Hâmid Muhammed Remlî hazretleri Şafiî mezhebi fıkıh âlimlerin...
Tüm Yazıları

Hakikat Kitabevi Yayınları

Tam İlmihal Seadeti Ebediyye
Mektubat Tercemesi
İslam Ahlakı
Kıyamet ve Ahiret
Namaz Kitabı
Cevab Veremedi
Eshabı Kiram
Faideli Bilgiler
Hak Sözün Vesikaları
Herkese Lazım Olan İman
İngiliz Casusunun İtirafları
Kıymetsiz Yazılar
Menakıbı Cihar Yarı Güzin
Şevahidün Nübüvve
Fahrettin Tacar Eğitim Vakfı İhlas Vakfı Hakikat Kitabevi İhlas Koleji İrfan Turizm Dinimiz İslam Huzur Pınarı Altın Çınar Genç Girişimciler Kulübü Adem Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Derneği Bülent Gençer Vakfı