Saadet Güneşi : Seadeti Ebediyeye Kavuşturacak İlmi ve Dini Bilgiler

KÜLLERİNDEN DOĞAN ALMANYA

Prof.Dr.Ekrem Buğra Ekinci

Tarih: 2019-01-07 / Hit: 261

Almanya, iki büyük harpte hezimete uğradığı hâlde, her defasında toparlandı. Dünyanın en güçlü devletlerinden birisi oldu. Peki nasıl?..
 
BugünküPolonya bataklıklarında yaşayangöçebeCermen kabileleri, V. asırdan itibarenAttila’nın veAvarlarınönünden kaçan bugünküAlmanya başta olmak üzere Avrupa’nın her yerine yayıldı. Alman tarihçilerininKavimler Göçüdediği bu hâdiseye, LatinlerBarbar İstilâsıder. Şu hâlde Alman tarihinin başlangıcında Türklerinmühim roloynadığı anlaşılıyor.
Ama gariptir, Alman birliğine en çok hizmet eden Fransa imparatoruNapoléonolmuştur. Hem kurduğuRen Konfederasyonuile Alman milletini şöyle böyle birleştirmiş; hem de İngiliz ticaretini baltalamak için tatbik ettiğiKıt’a ablukası(1806), Alman ticaret ve sanayiini tetiklemiştir.Alman Gümrük Birliği(1834) bilhassa Prusya’yı güçlendirerek, Alman millî şuurununlokomotifihâline getirmiştir.
 
Sus payı
 
Asırlarca birbirine gevşek bağlarla bağlıirili ufaklıdevletler hâlinde yaşadıktan sonra, bu devletlerden en güçlüsü olanPrusya, diğerlerini birer birer dize getirip, 1870’te Alman birliğini temin etti veReich’i (İmparatorluğu) kurdu. Ama bir şeyde geç kalmıştı. İngiltere, Fransa ve Rusya,üç büyük sömürgeci, dünyayı aralarında paylaşmıştı. Almanya’ya da sus payı olarak Afrika’da Tanzanya, Kamerun, Togo gibi bir miktar yer verdiler. Ama bunlar Berlin’itatminetmekten uzaktı.
Almanya’yı kuran; Prusya Kralı’nı daKayzer(imparator) yapanBismarckolmuştur. Kendisini iktidara taşıyanlardan ürkenher lidergibi, Kayzer de, sonradan sulh taraftarı Bismarck’ı tasfiye etti. Bismarck,sulh taraftarıidi. Ama bilhassa İngiltere ile rekabete girip, konjonktürün ancak harpile değişeceğine inanan hırslı ve hayalperest generaller [Enver gibi], Kayzer’i önce Bismarck’ı tasfiyeye; sonra da harbe itti. Sultan Hamid, iki defa görüştüğü Kayzer için,“Nazik, ama pek zeki değil”demiş; teşhisinde yanılmadığını tarih göstermiştir.
Çok ümitlerle girdiği veTürkleride sürüklediği I. Cihan Harbi’nin hezimetle bitmesi üzerine,Versay Antlaşması,gururlu Almanya’yıdizleri üzerineçökertti. İmparatorluk yıkılmış;topraklarınıkaybetmiş;ekonomisiçökmüş; aktifnüfusunun onda birini kaybetmiş; sosyal hayatıaltüstolmuştu. İmparatorluk kültürü ile yetişen halk, pek itibar etmese de,işçihareketleri artmış;sosyalistler,yeni rejimin tesisinde kilit mevkiye gelmişti. Mark değer kaybetmiş; enflasyon had safhaya gelmişti. Üstüne bir de 1929dünya ekonomik buhranıgelince, Almanya ne yapacağını şaşırmıştı.
 
Gururlu dev
 
Peki ne oldu da,bu kadar musibetarasında Almanya inanılmaz bir güç kazandı ve dünyayı II. Cihan Harbi’ne sürükledi? Avrupa’nın neredeysetamamınayayıldı. Milyonlarca askericepheleresürüp, sevk ve idare etti. Bu, çoklarının zihnini meşgul eden bir mesele olmuştur.
Tarihçiler bununcevabınışu şekilde verir:
1-Toprak kaybı, ordunun terhisi, tazminat gibi hükümleri sebebiyle Versay Antlaşmasıtahkir ediciidi. Üstün Alman ırkı, böyle bir mağlubiyeti kabul edemezdi. Haksızlığa uğrama psikolojisi; aslında din, dil, kültür cihetiyle derin farklılıklar taşıyan Alman halkını birleştirdi. Bu kompleksin hâsıl ettiğireaksiyon, yepyeni bir Almanya inşasında mühim bir rol oynamıştır. Sulh antlaşması, aslında yeni bir harbin sebebi oldu. Siyasive ekonomik problemler, Alman gururunu tahrik ederekNazileriniktidara gelişine yol açtı.
2-İlk harptetahribat, ikincisi kadar değildi. Eskiyen veya harab olansanayiyenilenmiş; modern altyapı sayesindeistihsal(üretim) artarak daha randımanlı hâle getirilmişti. Bu işin nasıl yapılacağı bilgisi (Know How) zaten mevcuttu. 30’lardan sonraağır sanayisahipleri, iktidarı maddi olarak destekledi; iktidar da onlara kolaylıklar tanıdı. Liberal ekonomiyimakulbir şekilde hayata geçirdi. Bir yandan da tanıdığı sosyal haklarla,sosyalizminönünü kesti.
3-Sanayi ve istihsal vesilesiyle artanenflasyon, Alman markını yerle bir etti. Paralar sokaklardan süpürülüyor; çocuklar oynuyor; sobalarda yakılıyordu. Bir ekmek için,bir çanta paraile pazara gitmek gerekiyordu. Ama bu enflasyon, kısa vadedesermayemeydana getirdi.
4-Aslına bakılırsa harbingalipleri, Almanya’ya çok dahaşindavranmamıştı. Zira Almanya’da yatırımlara girişen Amerika, Versay Antlaşması’ndakitazminatmaddesini yumuşattı. 1929 krizi sonrasında ise kalan borçları affetti.Dawes Planıdenilen bu çare sayesinde, Alman ekonomisi nefes alabildi. [Aynı politika 1923’te Türkiye’ye tatbik edilmiş; Lozan’la, dış borçların çoğu, eski Osmanlı vilâyetlerine dağıtılmış; kalanı da krom gibi mal olarak ödenmiştir.]
5-1933’teki seçimlerleHitleriktidara geldikten sonra, devlet olarakdışa bağlılığısıfırlama yoluna gidildi.Altyapıyatırımları arttı. Tren yolları ve limanlar inşa edildi. Bu vesile ile ekonomikverimlilik, Fransa’ya nisbeten arttı. Buyatırımlar6 milyon iş yeri meydana getirdi. Dar imkânlar, ekonomiyi güçlendirdi. Lâzım gelen askerî mühimmat böyle imal edilebildi.8 saat mesaisistemi geldi. Kadınlar ve çocuklar çalıştı. İşçilik, dolayısıylaihracatucuzladı.
6-En mühimmi,insan sermayesidir. Dünya, nüfusunu cephelerde, göç yollarında kaybederken, Almanya’danüfushâlâ fazladır. Polonya, Çekoslovakya, Ukrayna ve Danimarka’dan sürgün edilen Almanlarla, harpte kaybedilen nüfustelâfiedilmiştir. [1876-1915 arasında Rumeli ve Kafkasya’dan 1,5 milyon muhacir Anadolu’ya gelmişti.]
7-Bu devirde,Yahudilerin mallarıtalan edildi. O zaman Almanya’da sayıca fazla, ekonomik, sosyal ve kültürel olarak nisbeteniyi vaziyetteidiler. Avrupalılar, tarihin her devrinde her musibetin müsebbibi olarak Yahudileri görmüştür. Nazilere göre, “Yahudiler, Alman ırkınınkanını emensülüklerdi. Dünya çapında organize oldukları için, insanlığın başına gelen her felâketin ve Cihan Harbi’nin arkasında onlar vardı.” Böylece ilk harbin ardındanantisemitizmcereyanı güçlendi; 1935’ten itibaren Yahudi mallarınael konulmayabaşladı. [Benzeri bir tatbikat bizde, sürgün edilen Rum ve Ermenilerin mallarında cereyan etmiştir.]
8-Nihayet hâlâdipdiri yaşayanPrusya ruhuve KralBüyük Friedrich’in hatırası, kalkınmada ciddi rol oynamıştır. Almanlar,azimli ve çalışkanbir halktır.Disiplinlidir. Romantik, hatta saf denecek kadargururluve kendisini beğenmiştir. Çalışmak, çalışmak, para kazanmak; böylece kafasında çizdiği hayatırahatbir şekilde yaşamak, her Alman’ın hayat felsefesidir.
Almanya’nın II. Cihan Harbi hezimetinden sonraki dirilip toparlanmasını da başka bir yazıda ele alalım inşallah...

YORUM YAZ
Yazarın Diğer Makaleleri

ESKİDEN BEYOĞLU’NA ÇIKANA KIZ VERİLMEZDİ

Son dedikodulara göre, Osmanlıda ilk rakı fabrikası Sultan Abdülhamid tarafından kurulmuş; ilk umumhane de onun zamanında açılmış!..   Son zamanlarda sağda ...

PADİŞAHIM ÇOK YAŞA!

Tahta çıkışın tescillendiği biat merasiminde, saray çavuşları hep bir ağızdan “Padişahım çok yaşa! Mağrur olma padişahım senden büyük Allah var!” diye alkış tutarla...

SÜRGÜNÜN SON ŞÂHİDİ

* “Etrafımdaki herkes ağlıyordu. Nezle olmuşlar deniyordu. 6 yaşındaydım. Anormal bir şey olduğunu hissettim...” Böyle diyordu ailesiyle sürgüne gönderilen Bilûn Ha...
Tüm Yazıları

Hakikat Kitabevi Yayınları

Tam İlmihal Seadeti Ebediyye
Mektubat Tercemesi
İslam Ahlakı
Kıyamet ve Ahiret
Namaz Kitabı
Cevab Veremedi
Eshabı Kiram
Faideli Bilgiler
Hak Sözün Vesikaları
Herkese Lazım Olan İman
İngiliz Casusunun İtirafları
Kıymetsiz Yazılar
Menakıbı Cihar Yarı Güzin
Şevahidün Nübüvve
Fahrettin Tacar Eğitim Vakfı İhlas Vakfı Hakikat Kitabevi İhlas Koleji İrfan Turizm Dinimiz İslam Huzur Pınarı Altın Çınar Genç Girişimciler Kulübü Adem Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Derneği Bülent Gençer Vakfı