Saadet Güneşi : Seadeti Ebediyeye Kavuşturacak İlmi ve Dini Bilgiler

Allahü tealanın sıfatlarına dair...

Prof.Dr.Ramazan Ayvallı

Tarih: 2018-12-04 / Hit: 142

İnsanlar kendiliklerinden ne tasavvur, tahayyül ve tefekkür ederlerse etsinler,Allahü teâlâ, onların o hayal ve düşüncelerinden münezzehtir.
 
Dünkü makalemizde, kısaca,"Âmentü"esaslarından bahsettik. Bugün ise,Âmentü’deki iman esaslarından 1. madde olanAllahü teâlâya inanmahakkında, âlimlerimizin,âyet-i kerîmelerden vehadîs-i şerîflerden derleyerek bildirdiklerini özet olarak sunmaya çalışacağız.
İnsanlar kendiliklerinden ne tasavvur, tahayyül ve tefekkür ederlerse etsinler,Allahü teâlâ, onların o hayal ve düşüncelerinden münezzehtir.O'na, ancak kendisininKur'ân-ı hakîminde bildirdikleri ve Peygamberlerinin O'ndan naklettikleri gibi inanmak lâzımdır.
Büyük âlimlerimizden ve evliyâ-yı kirâmın önde gelenlerindenMevlânâ Hâlid-i Bağdâdî(kuddise sirruh)"Allahü teâlâ madde değildir...Mekânlı değildir; bir yerde değildir.Zamanlı değildir...İnsan düşüncesi, insan bilgisi, insan aklı, O'nun hiçbir şeyini anlayamaz"sözlerini söylemiştir.
Büyük akâid âlimlerimizdenSa'düddîn-i Teftezânî(rahmetullahi aleyh) de"Allahü teâlâ, zâtı ile vardır; varlığı kendi kendinedir.Şimdi var olduğu gibi, hep var olacaktır. Varlığının önünde ve sonunda da yokluk olamaz.Çünkü O'nun varlığı lazımdır"demiştir.
Osmanlı ulemâsındanKemahlı Hâcı Feyzullah Efendi(rahimehullah) da demiştir ki: "Allahü teâlânın benzeri, ortağı, yardımcısı, koruyucusu, zıddı, tersi yoktur. Anası, babası, eşi, oğlu, kızı yoktur. Hıristiyanlar, Allahü teâlâya,babademektedirler.Allahü teâlâya "baba", "Allah baba" diyenin îmânı gider. Müslümanlıktan çıkar."
Yine Osmanlı âlimlerindenKutbüddîn İznikî(rahimehullah) demiştir ki:
Allahü teâlânın zâtî ve sübûtî sıfatlarının hepsine"Sıfât-ı İlâhiyye"denilmektedir. Allahü teâlânın"Vücûd yâni var olma"sıfatına"Sıfat-ı Nefsiyye"denilir. Allahü teâlâ hakkında, bizlere bilmesi vâcib olan"Sıfat-ı Nefsiyye"birdir; yani var olmaktır. Kur'ân-ı kerîmdekiİhlâs sûresiveâlemdeki bütün mahlukat, Allahü teâlânın sıfat-ı nefsiyyesi olan vücud sıfatının delilleridir.
Allahü teâlânın sıfatları, "Zâtî"(kendisine âit olan) ve "Sübûtî"(başka varlıklarda da sınırlı olarak bulunan) sıfatlar olmak üzere ikiye ayrılır."Mükellef yani âkıl (akıllı) ve bâliğ olan (ergenlik çağına gelen), erkek-kadın her Müslümanın, Allahü teâlânın sıfât-ı zâtiyyesini ve sıfat-ı sübûtiyyesini, doğru bilmesi ve inanması lazımdır.Herkese ilk farz olan şey budur. Bilmemek özür olmaz; bilmemek günâh olur."[Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî (kuddise sirruh)]
"Sıfât-ı Zâtiyye":Allahü teâlânın zatında (kendisinde) bulunup diğer varlıklarda bulunmayan, yalnız Allahü teâlâya mahsus sıfatlarıdır. Bu sıfatların, sonradan yaratılan varlıklarla hiçbir surette bağlantıları yoktur. Bu sıfatlara"Sıfât-ı Vücûdiyye"ve"Sıfât-ı Ulûhiyyet"de denilir.
Bunlar altı sıfat olup hiçbiri, mahlûkların (yaratılmışların) hiçbirinde yoktur. Allahü teâlânın sıfât-ı zâtiyyesi de, zâtı gibi ezelî (başlangıcı olmayan) ve ebedîdir (sonu olmayandır). Yâni sonsuz olarak vardırlar.
[Zâtî ve sübûtî sıfatlar üzerinde, inşâallah öbür hafta, birer nebze daha duralım.]

YORUM YAZ
Yazarın Diğer Makaleleri

Akıl, neleri ne kadar anlayabilir?

En akıllı denilen kimse bile, sadece din işlerinde değil, uzman olduğu dünyaişlerinde de çok hataeder. Çok yanılan bir akla nasıl güvenilebilir?   Makâlemiz...

Murâd-ı Kazânî'nin Arapça'ya tercüme ettiği iki kitap

Şeyh Muhammed Murâd-ı Kazânî;"Reşehât"kitabını İmâm-ı Rabbânî hazretlerinin“Mektûbât”ını Farsça'dan Arapça'yatercüme etmiştir...   Geçen hafta yaz...

İslâm nimetine her zaman şükretmelidir

İmânın gitmesinden korkup, dâimâ, hüsn-i hâtime (son nefeste îmân ile gitmeyi) istemeli, İslâm nimetine her zaman şükretmelidir.     Mukaddes dînimiz İs...
Tüm Yazıları

Hakikat Kitabevi Yayınları

Tam İlmihal Seadeti Ebediyye
Mektubat Tercemesi
İslam Ahlakı
Kıyamet ve Ahiret
Namaz Kitabı
Cevab Veremedi
Eshabı Kiram
Faideli Bilgiler
Hak Sözün Vesikaları
Herkese Lazım Olan İman
İngiliz Casusunun İtirafları
Kıymetsiz Yazılar
Menakıbı Cihar Yarı Güzin
Şevahidün Nübüvve
Fahrettin Tacar Eğitim Vakfı İhlas Vakfı Hakikat Kitabevi İhlas Koleji İrfan Turizm Dinimiz İslam Huzur Pınarı Altın Çınar Genç Girişimciler Kulübü Adem Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Derneği Bülent Gençer Vakfı