Saadet Güneşi : Seadeti Ebediyeye Kavuşturacak İlmi ve Dini Bilgiler

Ana babaya hizmet

Fahrettin Tacar

Tarih: 2018-09-27 / Hit: 295

 

HANIM EVDE SULTANDIR

(Hanım, evde hizmetçi değil, sultandır. Hanımını üzmek akıllı insanın yapacağı iş değildir. Bir Müslüman, hanımını nasıl üzer, akıl almıyor. Aklı olan karı koca, birbirini üzmez. Hayat arkadaşını üzmek, incitmek, ahmaklık alametidir. Zalim, huysuz kimsenin eşi, devamlı üzülerek sinirleri bozulur. Sinir hastası olur. Sinirler bozulunca, çeşitli hastalıklar hasıl olur. Hayat arkadaşı hasta olan bir eş, mahvolmuş, mutluluğu sona ermiş demektir. Eşinin hizmet ve yardımlarından mahrum kalmıştır. Ömrü, onun dertlerini dinlemekle, ona doktor aramakla, ona alışmamış olduğu hizmetleri yapmakla geçer. Bütün bu felaketlere, bitmeyen sıkıntılara kendi huysuzluğu sebep olmuştur. Dizlerini dövse de, ne yazık ki bu pişmanlığının faydası olmaz. O halde; eşine yapılacak huysuzluğun zararı kendine olur. Ona karşı, hep güler yüzlü, tatlı dilli olmaya çalışmalı! Bunu yapabilen, rahat ve huzur içinde yaşar, Allahü teâlânın rızasını da kazanır!)

http://www.dinimizislam.com/detay.asp?Aid=4135SOHBET.............. ANA - BABAYA HİZMET
Türkiye Takvimi - 26 Eylül 2018

Ana-ba­ba­ya iyi­lik et­mek, on­la­rı za­rar­dan ve sı­kın­tı­dan ko­ru­mak farz­dır. Ana ve ba­ba­sı­nı râ­zı eden kim­se için, Cen­net­te iki ka­pı açı­lır. Ana-ba­ba­nın ezi­yet­le­ri­ne kat­lan­ma­lı ve sab­ret­me­li­dir. Ana-ba­ba­ya, ka­yınvâ­li­de ve ka­yınpe­de­re hür­met ve hiz­met bi­rin­ci va­zi­fe ol­ma­lı­dır. Anne ve baba ölürse şunları yapmak lâzımdır:
¥ De­fin­de er­ken dav­ran­ma­lı.
¥ Sün­net üze­re yı­ka­ma­lı.
¥ Sün­net üze­re ke­fen­le­me­li.
¥ Ce­na­ze na­ma­zı­nı bi­li­yor­sa ken­di­si kıl­dır­malı. Bidat eh­line kıl­dır­ma­ma­lı.
¥ Sa­lih­le­rin ara­sı­na def­net­me­li.
¥ Ka­bir ba­şın­da duâ et­me­li.
¥ Borç­la­rı­nı öde­me­li.
¥ İs­ka­tı­nı he­men yap­ma­lı.
¥ Va­si­yet­le­ri­ni ye­ri­ne ge­tir­me­li.
¥ Na­maz­lar­dan son­ra duâ et­me­li.
¥ Se­va­bı on­lar için oruç tut­ma­lı.
¥ Se­va­bı on­lar için hac et­me­li.
¥ Se­va­bı on­lar için sa­da­ka ver­me­li.
¥ Ka­bir­le­ri­ni ziyâret et­me­li.
¥ Ya­kın­la­rı­na ve dost­la­rı­na iyi dav­ran­ma­lı, arayıp sormalıdır.

 

KABİR SUALLERİ

Sual: Kabirde ne sorulacak, cevapları nedir?
CEVAP:Kabir sualine cevap olmak üzere şunları öğrenmelidir:

 

Rabbin kim?
CEVAP
Allahü teâlâ.

Dinin nedir?
CEVAP
İslâm dini.

Hangi Peygamberin ümmetindensin?
CEVAP
Muhammed aleyhisselamın.

Kitabın nedir?
CEVAP
Kur'an-ı kerim.

Kıblen neresidir?
CEVAP
Kâbe-i muazzama.

İtikadda mezhebin nedir?
CEVAP
Ehl-i sünnet vel cemaat.

Amelde mezhebin nedir?
CEVAP
4 mezhepten hangisi ise, mesela Hanefi, Maliki, Şafii ve Hanbeli’den biri söylenir.

Ayrıca aşağıdaki esasları da bilmek lazımdır:

Kimin zürriyetindensin?
CEVAP
Âdem aleyhisselamın.

Kimin milletindensin?
CEVAP
İbrahim aleyhisselamın.

http://www.dinimizislam.com/detay.asp?Aid=3933

 

MENKIBE............... REBÎ BİN HEYSEM
Türkiye Takvimi - 27 Eylül 2018

¥ Ta­bi­în­den Re­bî bin Hey­sem haz­ret­le­ri bir­gün dışarda na­maz kı­lar­ken, 20.000 dir­hem de­ğe­rin­de­ki atı­nın ça­lın­dı­ğı­nı gör­dü. Fa­kat ne na­ma­zı­nı boz­du ve ne de üzül­dü. Namazdan sonra, orada bu­lu­nan­lardan biri sordu:
- Na­sıl ol­du bu iş? Ya­zık ol­du atı­na!
- Atın yu­la­rı­nı çö­zer­ken, ça­lan ada­mı gör­düm.
- O an ni­çin mâ­ni ol­ma­dı­n?
- Atım­dan da­ha se­vim­li olan bir­şey ile, yani na­maz kıl­mak­la meş­gul­düm, onun için mâni olmadım.
Soranlar hır­sı­za bed­duâ et­me­ye baş­la­yın­ca, on­la­ra şöyle buyurdu:
- Ha­yır, ona bed­duâ et­me­yin. Ben atı­mı ona he­di­ye et­tim. O da benim sa­da­kam ol­sun.
¥ Bir­gün İb­ni Mesud hazretleri ile de­mir­ci­ler çar­şı­sı­na git­ti. Ora­da kö­rük­le­rin üfü­r-mesiyle ateş­le­rin alev­len­di­ği­ni gö­rün­ce, Ce­hen­nem ate­şi­ni ha­tır­la­ya­rak dü­şüp ba­yıl­dı. İb­ni Mesud haz­ret­le­ri, ayıl­ma­dı­ğı­nı gö­rün­ce, onu sırtına ala­rak evi­ne ge­tir­di ve tam 24 sa­at bay­gın kal­dı. Bu se­bep­ten beş va­kit na­ma­zı­nı kı­la­ma­dı. Ba­şın­dan ay­rıl­ma­yan İbni Mesud haz­ret­le­ri buyurdu ki: “İş­te Al­lahtan böy­le kor­ku­lur.”
¥ Kim­sey­le mü­na­ka­şa et­mez, kim­se­ye kö­tü söy­le­mez­di. Bir­gün ken­di­si­ne bi­ri kö­tü söz­ler söy­le­yin­ce, ona bu­yur­du ki:
“Söy­le­dik­le­ri­ni Al­la­hü te­âlâ du­yu­yor. Şa­yet ben, Cen­net ile aram­da­ki güç­lük­le­ri aşıp Cen­ne­te gi­rer­sem, se­nin söz­le­ri­nin ba­na za­ra­rı yok­tur. Eğer Cen­ne­te gi­re­mez­sem, söy­le­dik­le­rin­den de kö­tü bir in­sa­nım.”


SAĞLIK............ SARDALYA ŞİFA KAYNAĞIDIR
Türkiye Takvimi - 25 Eylül 2018

* Genellikle ızgara olarak tüketilir.
* Sağlık açısından çok faydalıdır.
* 85 gr da 23 gr protein vardır.
* Yüksek Omega 3 asitleri vardır.
* İnsülin direncini azaltır.
* Kan şekerini dengeler.
* Kötü kolesterolü engeller.
* Bakır açısından da zengindir.
* Aşırı iştahı frenler. Yüksek protein ve yağ bulunduğu için tok tutar.
* B12 ve D vitamini, kalsiyum ve selenyum bakımından çok zengindir.
* Sağlıklı beyin fonksiyonlarını destekler.
* 56 gr sardalyada 217 mg kalsiyum vardır.
* Yağı bağışıklık hücrelerinin sayısını artırır.
* Cilt iltihabını azaltır ve parlaklık kazandırır.
* Kaygı ve depresyonla savaşmaya yardım ederl
* Yaşa bağlı makula dejenerasyonu riskini azaltırl
* Kalori değeri düşük ama besin değeri yüksektir.
* Omega 3 ile kolesterol ve kan basıncını düşürür.
* Kalp hastalıklarını kontrol etmede önemli rol oynar.
 

 

İçerik

 

 

 

 

YORUM YAZ
Yazarın Diğer Makaleleri

Âh yazık!

  Aşağıdaki şi’r, mevlânâ Hâlid-i Bağdâdînin “kaddesallahü teâlâ sirrehul’azîz”[1] fârisî dîvânından bir parçanın tercemesidir: ÂH YAZIK! Hakikat K...

Bütün bunlar olacak birgün

  BÜTÜN BUNLAR OLACAK BİRGÜN Türkiye Takvimi - 18 Kasım 2018 Uzak de­ğil dost­lar, bu yo­lun so­nu, Bu sa­yı­lı gün­ler bi­te­cek bir­gün. Ölüm var­d...

Mevlid kandilinizi tebrik ederiz

  BUGÜN................... MEVLİD KANDİLİ Türkiye Takvimi - 19 Kasım 2018 Dün­ya­da­ki bü­tün in­san­la­ra peygamber ola­rak gön­de­ri­len, peygamber­le­...
Tüm Yazıları

Hakikat Kitabevi Yayınları

Tam İlmihal Seadeti Ebediyye
Mektubat Tercemesi
İslam Ahlakı
Kıyamet ve Ahiret
Namaz Kitabı
Cevab Veremedi
Eshabı Kiram
Faideli Bilgiler
Hak Sözün Vesikaları
Herkese Lazım Olan İman
İngiliz Casusunun İtirafları
Kıymetsiz Yazılar
Menakıbı Cihar Yarı Güzin
Şevahidün Nübüvve
Fahrettin Tacar Eğitim Vakfı İhlas Vakfı Hakikat Kitabevi İhlas Koleji İrfan Turizm Dinimiz İslam Huzur Pınarı Altın Çınar Genç Girişimciler Kulübü Adem Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Derneği Bülent Gençer Vakfı