Saadet Güneşi : Seadeti Ebediyeye Kavuşturacak İlmi ve Dini Bilgiler

İmâm-ı Mâtürîdî ve Mâtürîdîlik hakkında -1-

Prof.Dr.Ramazan Ayvallı

Tarih: 2018-03-12 / Hit: 306

Ehl-i sünnetin akâidde iki kolu vardır: 1-Mâtürîdiyye mezhebi: Bunun imâmıEbû Mansûr Mâtürîdî’dir.2-Eş'ariyye mezhebi: Bununda imâmıEbü'l-Hasen Eş'arî’dir.
 
Hâtırlanacağı üzere,05 Mart 2018Pazartesi günü yazdığımız makâlenin sonunda,"Ehl-i sünnet itikâdı, Allahü teâlânın emrettiği, Sevgili Peygamberimizin inandığı, Hulefâ-i Râşidîn, Aşere-i Mübeşşere ve Ehl-i Beyt başta olmak üzere bütün Sahâbe-i kirâm, Tâbiîn ve Tebe-i Tâbiîn denilen ve hadîs-i şerîflerle medholunan ilk üç hayırlı neslin, Fukahâ-i Seb'a denilen 7 büyük Fıkıh âliminin, 4 Mezhep İmâmının, 2 Akâid İmâmının, büyük Müctehidlerin, 12 İmâmın, Silsile-i Aliyye ve Turuk-ı aliyye denilen büyük ulemâ ve evliyânın itikâdlarıdır"diye yazmıştık.
Yukarıda geçen iki"Akâid İmâmı"ndan biriİmâm-ı Eş'arî, diğeri deİmâm-ı Mâtürîdî'dir. Kıymetli Osmânlı âlimlerinden Taşköprüzâde’nin de ifâde ettiği gibi:
“Ehl-i sünnetin akâidde iki kolu vardır: 1) Mâtürîdiyye mezhebi: Bunun imâmıEbû Mansûr Mâtürîdî’dir (rahimehüllah).2. Eş'ariyye mezhebi: Bununda imâmıEbü'l-Hasen Eş'arî’dir (rahimehüllah). İkisinin de bildirdiği îmân esâsları aslında aynıdır. Yalnız aralarında, teferruâtla ilgili,îzâh, ifâde ve üslûb tarzından doğan cüz'î bazı farklılıklar vardır.”
İmâm-ı A’zam Ebû Hanîfe[rahimehullah], doğru yolda bulunmak, İslâm dînini bizzât Peygamber Efendimizin ve Eshâbının anlattığı gibi öğrenmek, inanmak ve yaşamak isteyenler içinfıkıh bilgilerini toplayarak, kısımlara, kollara ayırdığı ve usûller, metodlar koyduğu gibi; Resûlullah (sallallahü aleyhi ve sellem)in ve Eshâb-ı kirâmın bildirdiği itikâd, îmân bilgilerini de topladı ve yüzlerce talebesine öğretti.Bu sebeple Ehl-i sünnetin reîsi ve kurucusu kabul edildi.
İmâm-ı A’zam’ın bu husûsta ilk yazdığı kitâbın ismi “El-Fıkhu’l-Ekber”dir. Kendisinden sonra, talebesinden ilm-i kelâm, yaniîmân bilgileri mütehassısları da yetişti. Bunlardan talebesiİmâm Muhammed Şeybânî’nin yetiştirdiklerinden,Ebû Bekr-i Cürcânîdünyâca meşhur oldu. Bunun talebesinden deEbû Nasr-ı İyâd, kelâm ilmindeEbû Mansûr-ı Mâtürîdî’yi yetiştirdi.Ebû Mansûr, İmâm-ı A’zam’dan gelen kelâm bilgilerini kitaplara yazdı.Doğru yoldan sapanlarla mücâdele ederek,Ehl-i sünnet itikâdını kuvvetlendirdi ve her tarafa yaydı.
Ehl-i Sünnet itikâdını yayan İslâm âlimlerindenİmâm-ı Eş’arîde;İmâm-ı Şâfiî’nin talebesi zincirinde bulunmaktadır.Bu iki büyük imâm;Eshâb-ı kirâm, Tâbiîn ve Tebe-i Tâbiînin bildirdikleri itikâd, îmân bilgilerini açıklamış, kısımlara bölmüş ve herkesin anlayabileceği bir şekilde yaymışlardır.İmâm Eş’arî ve İmâm Mâtürîdî, hocalarının müşterek mezhebi olan“Ehl-i sünnet ve cemâat”ten dışarı çıkmamışlardır.

YORUM YAZ
Yazarın Diğer Makaleleri

Allahü teâlâya mekân tahsis etmek küfürdür!

"Fırak-ı dâlle"denilen bazı bozuk fırkalar,Cenâb-ı Hakk'a, maalesef,layık olmayan bazı sıfatlar yüklemişler, meselamekân tahsis etmişlerdir!..    ...

Allahü teâlânın sıfatları

"Allahü teâlânın mekânı yoktur; zamanlı değildir. Bir şeye girmiş, bir yere yerleşmiş değildir. Hudûdlu, bir şeyle çevrilmiş değildir."   Geç...

Allahü tealanın sıfatlarına dair...

İnsanlar kendiliklerinden ne tasavvur, tahayyül ve tefekkür ederlerse etsinler,Allahü teâlâ, onların o hayal ve düşüncelerinden münezzehtir.   Dünkü makalem...
Tüm Yazıları

Hakikat Kitabevi Yayınları

Tam İlmihal Seadeti Ebediyye
Mektubat Tercemesi
İslam Ahlakı
Kıyamet ve Ahiret
Namaz Kitabı
Cevab Veremedi
Eshabı Kiram
Faideli Bilgiler
Hak Sözün Vesikaları
Herkese Lazım Olan İman
İngiliz Casusunun İtirafları
Kıymetsiz Yazılar
Menakıbı Cihar Yarı Güzin
Şevahidün Nübüvve
Fahrettin Tacar Eğitim Vakfı İhlas Vakfı Hakikat Kitabevi İhlas Koleji İrfan Turizm Dinimiz İslam Huzur Pınarı Altın Çınar Genç Girişimciler Kulübü Adem Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Derneği Bülent Gençer Vakfı