Saadet Güneşi : Seadeti Ebediyeye Kavuşturacak İlmi ve Dini Bilgiler

Nef­si­ni ter­ket­me­den Rab­bi­ni ar­zû­lar­sın.

Fahrettin Tacar

Tarih: 2018-03-09 / Hit: 525

 

Helâl kazanmak için yorulup, evine dönen kimse, günahsız olarak yatar. Allahın sevdiği kimse olarak kalkar.
Hadîs-i şerîf

Fitnenin, fesâdın çoğaldığı zamanda, ibâdet etmek, hicret ederek benim yanıma gelmek gibidir.
Hadîs-i şerîf

Yalan söylemekten, gıybet etmekten ve hıyanette bulunmaktan uzak durunuz!
Şâh Şücâ Kirmânî “Rahmetullahi aleyh”

 

GAZA VE CİHADIN SEVABI - ŞEHİT OLMAK
Osman Ünlü - Türkiye Gazetesi - 08 Mart 2018

Menâkıb-ı Çihâr Yâr-i Güzîn kitabında hazret-i Hasan’dan rivayetle şöyle nakledilir:
“Hazreti Ali bir gün insanları cihada teşvik ediyordu. Bir şahıs ayağa kalkıp;
-Ya imam, bize cihadın ve gazanın sevabından haber verir misiniz dedi. Hazreti Ali buyurdu ki:
-Bir gün Resûl-i ekrem ile gazaya gidiyorduk. Senin gibi, ben de Resûl-i ekreme;
-Ya Resûlallah, bize gaza ve cihadın sevabından haber verir misiniz, diye arz edince buyurdular ki:

(Bir kavim gazaya niyet eylese, Allahü teâlâ onlar için Cehennemden kurtuluşuna berat yazar. Allahü teâlâ sefere hazırlananlarla meleklere öğünüp, buyurur ki; “Görün, benim kullarımı, benim yolumda gazaya hazırlanırlar.” Hak teâlâ melekler gönderir ve onları hıfzederler. Her sevapları iki kat yazılır. Harp için yola çıkınca, o kadar sevap verir ki, dünyadaki bütün insanlar kâtip olsalar, onun hesabında aciz olurlar. Harbe başlayınca, melekler onları çevirip, yardım ve zafer için, dua ederler. Arş'ın altından bir melek “El-cennetü tahte zılâl-issuyuf” yani Cennet kılıçların gölgesi altındadır diye, nidâ edip, çağırır. Kılıç dokunup, her şehit olana, sıcak günde soğuk su içmiş gibi, lezzetli gelir. Yere düşmezden evvel, kendisine müjde verilir. Yere düşünce bir ses; “Merhaba ey temiz ruh! Temiz bedeninden çıktın. Allahü teâlâ senin için Cennetinde o kadar sevap, ecir, mülk ve nimetler hazırlamıştır ki, ne gözler görmüş, ne kulaklar işitmiş ve ne de kimsenin hatırına gelmiştir denir.)
Resûl-i Ekrem efendimiz devamla buyurdu ki:
(Allahü teâlâ o şehit hakkında buyurdu ki; “Her kim onu razı ederse, beni razı eder. Her kim onu incitirse, beni incitir.” Allahü teâlâ, şehitlerin ruhlarını yeşil kuşların kursağına koymuştur. Cennete girip, yemişlerinden yerler. Şehide Cennet-ül firdevsde yetmiş köşk verirler.)
Resûlullah Efendimiz daha sonra yemin edip, buyurdu ki:
(Kıyamet gününde, şehitler yerlerinden kalkıp, mahşer yerine gelirler ve süslü kürsüler üzerine otururlar. Her şehit evladından, ehlinden, akrabasından ve ahbabından çok kişiye şefaat edecektir.) Hazreti Ali; Server-i Enbiyâ bunu böyle buyurdular demiştir.”
http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/osman-unlu/601088.aspx
 

SOHBET
KÜÇÜK KIYAMET ALÂMETLERİ
Türkiye Takvimi - 09 Mart 2018

Yüksek binalar artacak.
Emânete riâyet edilmeyecek.
Namaz kılanlar azalacak.
Kötülük ve fuhuş yayılacak.
Yöneticiler insanlara zulmedecek.
Sadece din dışı ilimler öğrenilecek.
Liderliğe elverişli kimseler azalacak.
Sarhoşluk veren içkiler yaygınlaşacak.
Açıklık yayılacak, hayâsızlık çoğalacak.
Cihat ve irşad faaliyetleri terk edilecek.
Adam öldürme olayları ve fitne artacak.
Toplumlar geçmişlerine lanet okuyacak.
Kadınlar erkeklere benzemeye çalışacak.
Fâsıklar toplumun efendisi haline gelecek.
İlim ortadan kalkacak, cehâlet yerleşecek.
Şerrinden korkulan kimselere itibar edilecek.
Seviyesiz ve şahsiyetsiz kişiler yönetici olacak.
Kur’ân’ın önemi insanlar tarafından unutulacak.
İnsanlar hayatlarından bıkarak ölülere imrenecek.
Çobanlar zenginleşerek bina yapımında yarışacaklar.
Câmiler süslenecek, ama ibâdete önem verilmeyecek
Kadınlar sosyal konum açısından ön plâna çıkarılacak.
Erkekler erkeklerle, kadınlar da kadınlarla yetinecekler.
Ebeveyne isyan edilip, beyler hanımlarının emrine girecek.
Basın: 13.05.2016

 

ŞİİR
NE ARZULARSIN
Türkiye Takvimi - 11 Mart 2018

Nef­si­ni ter­ket­me­den Rab­bi­ni ar­zû­lar­sın,
Hay­va­nı sen geç­me­den, in­sa­nı ar­zû­lar­sın.
(Men are­fe nef­se­hü, fe­kad are­fe rab­beh),
Ken­di­ni sen bil­me­den, Süb­hâ­nı ar­zu­lar­sın!
Sen bu evin ka­pı­sın, he­nüz bu­lup aç­ma­dan,
Mâşû­ka ka­vu­şa­cak, za­ma­nı ar­zû­lar­sın.
Dı­şa­rı üfür­mek­le, ya­kı­lır mı bu ocak?
Gön­lün Hak­ka ver­me­den, ihsanı ar­zu­lar­sın!
Dağ­lar gi­bi ku­şat­mış, ten­bel­lik, kar­deş se­ni,
Gü­na­hı­nı bil­me­den, guf­râ­nı ar­zû­lar­sın!
Ko­nuk için evin yok, hiç ha­zır­lı­ğın da yok,
Is­sız da­ğın ba­şın­da, mih­mâ­nı ar­zu­lar­sın!
Bos­ta­nı, ba­ğı gez­dim; mey­ve­sin bu­la­ma­dım,
Sen sö­ğüt ağa­cın­dan, rum­mâ­nı ar­zû­lar­sın!
Ge­ce sa­yık­lar gi­bi, an­la­şıl­maz söz ile,
Sen de mi ey Ni­yâ­zi, ir­fâ­nı ar­zu­lar­sın?
Ca­mı te­miz­le­me­den, ay­na­yı ar­zu­lar­sın,
Zün­nâ­rı­nı kes­me­den, îmâ­nı ar­zu­lar­sın!
Kü­çük ço­cuk­lar gi­bi, bi­ner­sin ağaç ata,
Tec­rü­ben yok, to­pun yok, mey­da­nı ar­zu­lar­sın!
Ka­rın­ca­lar gi­bi sen, ufak ufak yü­rür­sün,
Me­lek­ler­den ile­ri, sey­râ­nı ar­zu­lar­sın!
To­pu­ğu­na çık­ma­dan, su­yu de­niz sa­nır­sın,
Sen de­re­yi geç­me­den, um­mâ­nı ar­zu­lar­sın!
Hay­di Ni­yâ­zi yü­rü, at­ma okun ile­ri,
Der­diy­le kul ol­ma­dan, sul­tâ­nı ar­zu­lar­sın!
Niyâzî-i Mısrî

 

MAKALE
TOPLUMU SUÇLAMAK

Türkiye Takvimi - 12 Mart 2018

Ka­zık ka­dar adam­lar, pek ün­lü oto­ri­te­ler za­man za­man bir ara­ya ge­lip ah­kâm ke­ser. TV’le­re çı­kar, ga­ze­te­le­re ya­zı­lar dö­şe­nir­ler. Hır­sız­lık mı ço­ğal­dı, suç­lu top­lum­dur... Ci­nâ­yet­ler mi art­tı, se­bep top­lum­da­ki hoş­gö­rü ek­sik­li­ği... Do­lan­dı­rı­cı­lık, ah­lâk­sız­lık ve namus­suz­luk alıp ba­şı­nı mı git­ti... Ge­ne ay­nı çok bil­miş­lik.
“Efen­dim, suç iş­le­ye­nin de­ğil, top­lu­mun­dur...”
“Efen­dim, el­de yok, avuç­ta yok. Çal­ma­yıp da ne yap­sın?..”
“Yok­sul­lu­ğun gö­zü kör ol­sun. So­nun­da in­ti­har et­ti...”
Bu hü­küm­ler ayıp, bi­rer ma­sal­dır. Top­lu­mun suç­lan­ma­sı, ucuz mad­ra­baz­lıktır. En bü­yük hır­sız­lık­lar, gasp­lar, al­çak­lık­lar, en zen­gin ül­ke­ler­de gö­rü­lür. Hır­sız­lık­la, kal­leş­lik­le, soy­gun­cu­luk­la fa­kir­li­ğin alâ­ka­sı yok. Bu bir ah­lâk me­se­le­si­dir.
Top­lu­mu du­rup, du­rup suç­la­ma­ya­lım. Ah­lâk­sız­lı­ğa mer­ha­met gös­ter­mek, dü­rüst­lü­ğe ha­kâ­ret­tir. Bü­tün yok­sul­la­rı, ça­lıp-çırp­ma­ya, ha­ram ye­me­ye, en ya­kın ke­sim bel­le­mek âdi­lik­tir. Suç ile fa­kir­li­ği, yok­sul­luk­la ah­lâk­sız­lı­ğı ay­nı ke­fe­ye koy­ma­yın! Dün­ya­nın en ün­lü tren soy­gun­cu­la­rı, ban­ka do­lan­dı­rı­cı­la­rı, ero­in tüc­car­la­rı, te­fe­ci­ler, si­lah ta­ci­ri üç­ka­ğıt­çı­lar, hep var­lık­lı ai­le­ler­den ye­ti­şi­yor.
Bir­bi­ri­mi­zi al­dat­ma­ya­lım. Ah­lâk­sız­lı­ğa kı­lıf ara­ma­ya­lım. Se­be­bi top­lum­da ara­mak, ah­lâk­sı­zı, kap­kaççı­yı, ce­sa­ret­len­dir­mek­ten öte bir işe ya­ra­maz...
Gür­büz Azak 27.12.2010

 

  

YORUM YAZ
Yazarın Diğer Makaleleri

Âh yazık!

  Aşağıdaki şi’r, mevlânâ Hâlid-i Bağdâdînin “kaddesallahü teâlâ sirrehul’azîz”[1] fârisî dîvânından bir parçanın tercemesidir: ÂH YAZIK! Hakikat K...

Bütün bunlar olacak birgün

  BÜTÜN BUNLAR OLACAK BİRGÜN Türkiye Takvimi - 18 Kasım 2018 Uzak de­ğil dost­lar, bu yo­lun so­nu, Bu sa­yı­lı gün­ler bi­te­cek bir­gün. Ölüm var­d...

Mevlid kandilinizi tebrik ederiz

  BUGÜN................... MEVLİD KANDİLİ Türkiye Takvimi - 19 Kasım 2018 Dün­ya­da­ki bü­tün in­san­la­ra peygamber ola­rak gön­de­ri­len, peygamber­le­...
Tüm Yazıları

Hakikat Kitabevi Yayınları

Tam İlmihal Seadeti Ebediyye
Mektubat Tercemesi
İslam Ahlakı
Kıyamet ve Ahiret
Namaz Kitabı
Cevab Veremedi
Eshabı Kiram
Faideli Bilgiler
Hak Sözün Vesikaları
Herkese Lazım Olan İman
İngiliz Casusunun İtirafları
Kıymetsiz Yazılar
Menakıbı Cihar Yarı Güzin
Şevahidün Nübüvve
Fahrettin Tacar Eğitim Vakfı İhlas Vakfı Hakikat Kitabevi İhlas Koleji İrfan Turizm Dinimiz İslam Huzur Pınarı Altın Çınar Genç Girişimciler Kulübü Adem Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Derneği Bülent Gençer Vakfı