Saadet Güneşi : Seadeti Ebediyeye Kavuşturacak İlmi ve Dini Bilgiler

Güçlü beyin

Fahrettin Tacar

Tarih: 2017-11-26 / Hit: 1308

 


İslâmiyet, temizlik üzerine kurulmuştur.
Hadîs-i şerîf

Kendini âlim gösterenler, Cehenneme gideceklerdir.
Hadîs-i şerîf

Kötü ahlâk, Allahü teâlâya karşı isyan ve muhalefet etmektir.
Hazret-i Ali “Radıyallahü anh”

 

BUNLARIN RÛHLARI HASTADIR

Memlekete en büyük fenâlığı yapan bunlardır.

İslâmiyyetde fenâ düşünceler, zararlı hareketler yokdur. İslâmiyyeti, şahsî menfe’atlerine, politikalarına, kötü ideolojilerine âlet etmek isteyen münâfıklar ve bid’at ehli olanlar vardır. (Ehl-i sünnet) ya’nî doğru îmânlı fırkadan olan hakîkî bir müslimân, bunların âleti olamaz. Bunların aldatması sebebi ile, doğru îmânını bozmaz. Müslimân, hangi dinden olursa olsun, hiç kimsenin hakkına tecâvüz etmez. Peygamberimizin “aleyhisselâm” haber verdiği, yetmişiki bozuk fırkadan birinde bulunan kimse, sapıkdır. Bu kitâbımızın birinci kısmında uzun uzadıya îzâh etdiğimiz gibi, Ehl-i sünnet i’tikâdında olan hakîkî müslimân, beş vakt nemâz kılan, tertemiz bir kimsedir. İslâmiyyet, bir din kardeşine, şaka olsa bile, silâh tutmağı harâm etmişdir.
Allahü teâlânın her ni’metine mâlik olan, iyi iklim, bol su, zengin ma’den kaynaklarıyla dünyâda eşi bulunmayan vatanımız Türkiye, Ehl-i sünnet i’tikâdında olan hakîkî müslimânlara muhtâcdır.
Ancak bu hakîkî müslimânlar, el ele vererek, birbirlerini sayarak, severek, koruyarak, müslimân ismini taşıyan bid’at ehlinin ve islâm düşmanlarının saçma ve sapık neşriyyâtını red ederek, durmadan çalışarak, yirminci asrın fen ve teknolojisine ulaşarak ve hattâ onu da geçerek, bu kudsî vatanı lâyık olduğu dereceye erişdirebilirler. Allahü teâlâyı, Ehl-i sünnet âlimlerinin bildirdikleri gibi tanımayan, halâle, harâma ehemmiyyet vermeyip, kendisine aşılanmış yabancı fikrlere aldanarak, din kardeşlerine düşman olan bid’at sâhiblerinden bu memlekete hayr gelmez. Bunların rûhları hastadır. Bir makine, bir hayvan gibi, kimin eline geçerlerse, onun istediğini yaparlar. Memlekete en büyük fenâlığı yapan bunlardır. Allahü teâlâ, bizi bu gibi zararlı bid’at sâhiblerinin şerrinden muhâfaza buyursun! İslâmiyyeti tercîh eden fen ve siyâset adamları, (İnsanın rûhu boş kalırsa, onda fâide yokdur. Bu boşluğu ise, ancak hakîkî bir din doldurur) demekdedirler. Rûhu müslimânlıkla temizlenmiş olan ve harâmlardan sakınan bir kimse, hiç bir kötü propagandanın esîri olmaz ve Ehl-i sünnet âlimlerin kitâblarında yazılı olan doğru yolda yürüyerek, müslimân kardeşleri ile el ele verip, dînine ve memleketine hizmet eder. Böylece, hem bu dünyâda, hem de âhiretde Allahü teâlânın lutf ve inâyetine kavuşur.

Herkese Lâzım Olan ÎmânSf.257-258
http://www.hakikatkitabevi.net/bookread.php?bookCode=010

 

İNSAN İÇİN EN BÜYÜK TEHLİKE YİNE İNSANDIR!
Haklı olarak, şu anda insanlık âlemi, yine en çok insanlardan korkmaktadır. İnsan kitleleri, binbir alet ve metod geliştirerek birbirlerini kontrol etmekte, gece gündüz demeden birbirlerini kollamaktadırlar. Yani insanlar, yine insanlar karşısında, her an tetikte olmak zorundadırlar.
İnsanlar, atom bombasını, nükleer silâhları, zehirli gazları keklik avlamak için yapmamışlardır. Bunların yapılış gayesi insan öldürmektir. Halbuki, akılsız ve yırtıcı hayvanlar bile kendi hemcinslerine kötülük yapmazlar.
(M.Said Arvas-Türkiye Gazetesi)
http://www.saadetgunesi.com/icerik/10091/insan-icin-en-buyuk-tehlike-yine-insandir.html

 

 

SAĞLIK
GÜÇLÜ BEYİN

Türkiye Takvimi - 22 Kasım 2017

ABD’de Bos­ton Tufts Üni­ver­si­te­sinden bir grup bi­lim ada­mı, yaptıkları araştırmalarda be­yin­den da­ha iyi fayda­lan­ma­nın 7 yo­lu­nu şöy­le açık­la­dı:
¥ Gün­de 1 da­ki­ka bile olsa zi­hin jim­nas­ti­ği ya­pıl­ın­ca be­yin gü­cü­ art­ar.
¥ Di­yet­le­r­de zen­gin de­mir ala­nın IQ’sü da­ha yük­sek ol­ur.
¥ Kah­val­tı­da ta­hıl tü­rü yi­ye­cek­ler ve­ya yu­mur­ta ve pey­nir yi­yen hiç kah­val­tı yap­ma­yan­la­ra gö­re ze­kâ­sı da­ha iyi ça­lı­şır.
¥ Eg­zer­siz ya­pan öğ­ren­ci­le­rin ba­şa­rı­la­rı­ art­ar. Böy­le­ce be­yi­ne da­ha faz­la ok­si­jen gi­der. Öğ­ren­me fonk­si­yo­nu da ar­tar.
¥ Ye­mek­le­rde sev­di­ği şey­le­ri yi­yen öğ­ren­ci­ler, imtihanlar­da yük­sek per­for­mans gös­ter­ir.
¥ Çi­lek ve ya­ban mer­si­nin­de (çay üzümünde) zen­gin an­ti­ok­si­dan bu­lun­du­ğu için, en bü­yük be­yin gı­da­sı­dır. Çi­le­k, don­du­rul­muş hâliy­le de fay­da­lı­dır.
¥ Pa­ta­tes, por­ta­kal, el­ma ve tur­pta bir çe­şit en­zim bu­lu­nur. Bu mad­de bro­ko­li­de çok da­ha faz­la var­dır.

 

SOHBET
İMANI KUVVETLENDİRMEK İÇİN

Türkiye Takvimi - 21 Kasım 2017

Îmânı kuv­vet­len­di­ren, çok şey var­dır. Ba­zı­la­rı şun­lar­dır:
1- Gü­zel ahlâk­lı ol­mak,
2- Hep Al­la­hü te­âlâ­yı ha­tır­la­mak.
3- İhlâs­lı ol­mak,
4- Cö­mert ol­mak,
5- Elin­de ol­ma­dan, bü­yük be­lâ­la­ra ma­ruz kal­mak (Sa­lih kim­se için),
6- Ha­ram­lar­dan kaç­mak,
7- Küf­re düş­mek­ten çok kork­mak,
8- Sev­di­ği­ni Al­lah için sev­mek, sev­me­di­ği­ni Al­lah için sev­me­mek,
9- Sa­lih ol­mak,
10- Na­ma­za çok önem ver­mek.
Bu ko­nu­da­ki hadîs-i şe­rîf­ler­den bâzı­la­rı şöy­le­dir:
“Îmânı en kuv­vet­li mü­min, gü­zel ahlâk­lı olan­dır. Ya­nı­na her­kes ko­lay­ca yak­la­şır, ge­le­ni gi­de­ni çok olur. Her­kes­le iyi ge­çi­nir. Çev­re­si ile iyi ge­çi­ne­me­yen­de ha­yır yok­tur.” [Ta­be­ra­ni]
“Ne­re­de olur­sa ol­sun, Al­la­hü te­âlâ­yı unut­ma­ya­nın îmânı kuv­vet­li­dir.” [Bey­he­ki]
“Al­lah için yap­tı­ğı iş­ler­de kı­nan­mak­tan kork­ma­yan, ame­li ihlâs­lı olan, iki iş­ten bi­ri âhıre­te, di­ğe­ri dün­ya­ya fay­da­lı ol­sa, âhıre­te fay­da­lı ola­nı ter­cih ede­nin îmânı kuv­vet­li­dir.” [Dey­le­mi]
“Kur’ân-ı kerîm oku­mak ve Al­lahı zi­kir îmânı kuv­vet­len­di­rir.” [Dey­le­mi]
“En şid­det­li be­lâ, en­bi­ya, evliyâ ve ben­zer­le­ri­ne ge­lir. Ki­şi îmânı­nın sağ­lam­lı­ğı nis­pe­tin­de be­lâ­ya ma­ruz ka­lır. Îmânı sağ­lam ise be­lâ­sı şid­det­li, îmânı za­yıf ise ha­fif olur.” [Tir­mi­zi]
“Müs­lü­man cö­mer­din îmânı kuv­vet­li­dir.” [Dey­le­mi]
“Al­lah kor­ku­sun­dan do­la­yı ha­ra­ma bak­ma­yan îmânı­nın ta­dı­nı alır.” [Ta­be­ra­ni, Hâ­kim]
“Allahı ve Re­sû­lü­nü her şey­den çok se­ven, yal­nız Allahın sev­dik­le­ri­ni se­ven ve küf­re düş­me kor­ku­su, ateş­te yan­ma kor­ku­sun­dan çok olan kim­se îmânın ta­dı­nı bu­lur.” [Bu­ha­ri]
“Üç şey îmânın ta­dı­nı ar­tı­rır: Al­lah ve Resûlü­nü her şey­den çok sev­mek, ken­di­si­ni sev­me­yen Müs­lü­ma­nı Al­lah rı­za­sı için sev­mek ve Allahın düş­man­la­rı­nı sev­me­mek.” [Ta­be­ra­ni]
“İyi­lik edin­ce se­vi­nen, gü­nah iş­le­yin­ce üzü­len îmân­lı­dır.” [Ta­be­ra­ni]
Şu du­âyı oku­yan şir­k­ten kur­tu­lur ve îmânı kuv­vet­le­nir:
“Al­la­hüm­me in­nî eû­zü bi­ke min en üş­ri­ke bi­ke şey-en ve ene a’le­mü ve es­tağ­fi­rü-ke li-mâ lâ-a’le­mü in­ne­ke en­te al­lâ­mül-gu­yûb.” [İ. Ah­med]

 

MAKALE
ROGER GARAUDY

Türkiye Takvimi - 20 Kasım 2017

Ünlü Fransız düşünürü Roger Garaudy (Roje Garodi), Paris’te 99 yaşında dün hayata gözlerini yumdu. Eserleri 40’ı aşkın dile çevrilen Garaudy, geride 60 kadar eser ve sayısız makale bıraktı. Roger Garaudy dış dünyaya Fransa’nın yüz akı olarak takdim edilen bir düşünürdü.
1913’te Marsilya’da doğdu. 1952 yılında Sorbonne Üniversitesi’den edebiyat dalında, 1954 yılında da SSCB Bilimler Akademisi’nden bilim dalında doktor unvanını aldı. Fransız Parlamentosu’nda milletvekili, Millet Meclisi Başkan Yardımcısı ve Senatör olarak görev yaptı. Bir ara Marksist İnceleme ve Araştırmalar Merkezi müdürlüğü yaptı. Fransız Komünist Partisi’nde zirveye tırmanmışken yaptığı tenkitlere kulak asılmadığı için bu kuruluştan koptu.
Roger Garaudy, 1982’de İslâmiyeti seçip Filistin halkının haklarını İsrail’e karşı savunmaya başladıktan sonra, pek çoğu İsrail taraflısı sermayenin elinde olan Batı basın-yayın organları ve büyük yayınevlerince dışlandı. Kendisinden tek satırla, tek kelimeyle dahi bahsetmez ve kendisine söz hakkı vermez oldular.
Basın: 15.06.2012

“8 Ni­san 1983 gü­nü Bin­ga­zi’nin Kar­yü­nes Üni­ver­si­te­si­nin kon­fe­rans sa­lo­nun­da bir bü­yük ilim ada­mı, bir bü­yük ya­zar Ro­ger Ga­ra­udy; “Evet, bu­gün ben Müs­lü­ma­nım. Ni­çin İs­lâ­mı seç­ti­niz, di­yor­sa­nız; İs­lâ­mı seç­mek­le ça­ğı seç­tim.” dedi ve şunları söyledi:
“İs­lâm, çağ­la­rı ar­ka­sın­da sü­rük­le­yen bir din­dir. Di­ğer din­ler ise, çağ­la­rın ar­ka­sın­da sü­rük­len­di. Ya­ni, İs­lâm dı­şın­da­ki bü­tün din­ler za­ma­na uy­du­rul­du, de­ğiş­ti­ril­di ve re­for­ma ta­bi tu­tul­du. Mu­kad­des ki­tap­lar za­ma­na gö­re tah­rif edil­di. Kur’ân-ı ke­rîm ise, in­di­ril­di­ği gün­den be­ri hep za­ma­na hük­met­ti. İn­sa­nı, mah­luk­la­rın ef­da­li ve en şe­ref­li­si ola­rak bil­di­rir­ken, onun sö­mü­rü­le­me­ye­ce­ği­ni an­lat­mış­tır. İs­ra­fı, gös­te­ri­şi ve lük­sü ya­sak­la­yan, ka­zan­cı alın te­rin­de­ki dam­la­cık­lar­da ara­yan, bi­ri­ken ser­ma­ye­yi fa­kire öl­çü­lü ve ah­lâk hü­küm­le­ri için­de ak­ta­ran, fâ­izi, tem­bel­li­ğe se­bep ol­du­ğu için ya­sak­la­yan ve gay­ri­meş­ru ser­ve­ti böy­le­ce im­ha eden bir sis­tem­ler man­zu­me­si­dir. Mark­sizm ile ka­pi­ta­liz­min iki­si de, in­sa­nı sö­mü­ren sis­tem­ler­dir. İs­lâm bun­la­ra kar­şı, in­sa­na pres­ti­ji­ni ia­de eden bir se­mâ­vî din­dir...”
(Hak Sö­zün Ve­sî­ka­la­rı: 398)
 

 

 

YORUM YAZ
Yazarın Diğer Makaleleri

Mübârek zemzem suyu

  SOHBET...................... MÜBÂREK ZEMZEM SUYU Türkiye Takvimi - 17 Mayıs 2019 Dünya Sağlık Örgütü’nün raporlarına göre; dünyanın en sağlıklı sula...

Ramazan muhabbet ayıdır

... Bir hadîs-i şerîfte, “Ramazân ayında, özürsüz olarak, bir gün oruç tutmayan, bunun yerine bütün yıl boyu oruç tutsa, Ramazândaki o bir günkü sevâba kavuşam...

Seâdet-i Ebediyye

  SOHBET.................................... SEÂDETİ EBEDİYYE Türkiye Takvimi - 10 Mayıs 2019 Tam İlmihâl Seâdeti Ebediyye kitabı, ciltli ve 1248 sayfa o...
Tüm Yazıları

Hakikat Kitabevi Yayınları

Tam İlmihal Seadeti Ebediyye
Mektubat Tercemesi
İslam Ahlakı
Kıyamet ve Ahiret
Namaz Kitabı
Cevab Veremedi
Eshabı Kiram
Faideli Bilgiler
Hak Sözün Vesikaları
Herkese Lazım Olan İman
İngiliz Casusunun İtirafları
Kıymetsiz Yazılar
Menakıbı Cihar Yarı Güzin
Şevahidün Nübüvve
Fahrettin Tacar Eğitim Vakfı İhlas Vakfı Hakikat Kitabevi İhlas Koleji İrfan Turizm Dinimiz İslam Huzur Pınarı Altın Çınar Genç Girişimciler Kulübü Adem Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Derneği Bülent Gençer Vakfı