Saadet Güneşi : Seadeti Ebediyeye Kavuşturacak İlmi ve Dini Bilgiler

​İmâm-ı Mâtürîdî ve Mâtürîdîlik hakkında...

Prof.Dr.Ramazan Ayvallı

Tarih: 2018-03-20 / Hit: 154

İlimde çok iyi yetişen İmâm-ı Mâtürîdî, çeşitli kitaplar yazmak ve talebe yetiştirmek suretiyle Ehl-i sünnet itikâdını yaymıştır.
 
 
İslâmiyet, bütün insanlara yalnız bir tek îmânı, itikâdı emretmektedir.Bu îmânın esâslarını ve nasıl itikâd edileceğini, bizzât Peygamberimiz Muhammed aleyhisselâm teblîğ etmiştir.
Her Müslümânın, itikâdda (îmânla ilgili bilgilerde) Ehl-i sünnetin iki imâmından birine yaniİmâm-ıMâtürîdîveyaİmâm-ıEş'arî'ye tâbi olması lâzımdır. Bu iki imâmdan birine tâbi olmak, insanı bid'at (bozuk) itikâddan (inanıştan) korur. [Muhammed Hâdimî]
Taşköprüzade şöyle yazmıştır:
“Ehl-i sünnet vel-cemâatin kelâm ilmindeki reîsleri iki zâttır. Bunlardan biri Hanefî mezhebinde, diğeri ise Şâfiî mezhebindedir. Hanefî olanı, Ebû Mansûr Mâtürîdî, Şâfiî olanı ise, Ebu’l-Hasen el-Eş’arî’dir.”
Zebîdî de şöyle demiştir:
“Ehl-i sünnet vel-cemâat ismi geçince, Eş’arîler ve Mâtürîdîler kastedilir.”
Bazı kitaplarda,Eş’arîyyemezhebi,Mâtürîdîyyemezhebi diye yazılı ise de, bu kendi çalışmalarına verilen isimdir, ayrı mezhep değildir. Her ikisi deEhl-i sünnet i’tikâdını anlatmışlardır. Aralarında ictihâd farkları vardır. Bu ayrılıklar temelde ayrılık olmadığı için, ikisi deEhl-i sünnettir.
Îmân bilgilerinde Ebû Mansûr Mâtürîdî'nin bildirdiği gibi inanan kimseye“Mâtürîdî”denilir.
İtikâdda imâm olanİmâm-ı Eş'arîde,İmâm-ı Mâtürîdîde; hocalarının itikâdda müşterek olan mezheblerinden dışarı çıkmamış, yeni bir mezheb kurmamışlardır. Bu ikisinin, hocalarının ve dört mezheb îmâmının tek bir itikâdı (îmânı) vardır. Bu da“Ehl-i sünnet vel-cemâat”ismi ile meşhûr olan itikâddır. [Taşköprüzâde, Seyyid Abdülhakîm Efendi]
Bu iki İmâmın, hocalarının ve bunların da hocaları olan,amelde dört hak mezhep İmâmlarının ve onlara tâbi olanların îmânda, itikâdda tek bir mezhebleri vardır. Bu mezhep de,Ehl-i sünnet vel-cemâat mezhebidir.
İmâm-ı Mâtürîdî, İmâm-ı A'zam Ebû Hanîfe'nin naklen bildirdiği ve yazdığı Ehl-i sünnet itikâdını, kelâm bilgilerini, ondan nakledenler vâsıtasıyla kitaplara geçirdi, îzâh ve isbât etti.Kelâm ilminde, akâidde müctehid olan Mâtürîdî,kelâm ve fıkıh ilminiEbû Nasr Iyâd'dan öğrendi.
İlimde çok iyi yetişen İmâm-ı Mâtürîdî, çeşitli kitaplar yazmak ve talebe yetiştirmek suretiyle Ehl-i sünnet itikâdını yaymıştır.
Yetiştirdiği talebeler arasında, ilim ve takvâ yönünden yükselmiş büyük âlimler vardır. Böylece,İmâm-ı A'zam’dan gelen itikâd bilgilerini nakledenİmâm-ı Mâtürîdî'den sonra da, talebeleri ve talebelerinin talebeleri binlerce kitap yazarak, Peygamberimizin gösterdiği doğru yol olan Ehl-i sünnet itikâdını, kendilerinden sonraki nesillere bildirdiler...

YORUM YAZ
Yazarın Diğer Makaleleri

Dünya tarihinin, en önemli dönüm noktası

Dünyâ târihinin çok önemli dönüm noktalarından, kilometre taşlarından biri, “İki Cihân Güneşi Hazret-i Muhammed (aleyhisselâm)”ın dünyâyı teşrîfleridir.   A...

Büyük hadîs âlimlerinden bazıları

Şüphe yok ki, büyük hadîs âlimleri deyince, başta "Kütüb-i sitte" denilen 6 muteber hadîs kitâbının müellifleri akla gelir.   Büyük hadîs âlimleri...

Hadîs âlimlerinin mertebeleri

Ülkemizde, Kur’ân-ı kerîmi ezberleyen kimselere"Hâfız"deniliyor; aslında onlara"Hâfız"denmez,"Kâri"denir.   Hadîs âlimleri, ço...
Tüm Yazıları

Hakikat Kitabevi Yayınları

Tam İlmihal Seadeti Ebediyye
Mektubat Tercemesi
İslam Ahlakı
Kıyamet ve Ahiret
Namaz Kitabı
Cevab Veremedi
Eshabı Kiram
Faideli Bilgiler
Hak Sözün Vesikaları
Herkese Lazım Olan İman
İngiliz Casusunun İtirafları
Kıymetsiz Yazılar
Menakıbı Cihar Yarı Güzin
Şevahidün Nübüvve
Fahrettin Tacar Eğitim Vakfı İhlas Vakfı Hakikat Kitabevi İhlas Koleji İrfan Turizm Dinimiz İslam Huzur Pınarı Altın Çınar Genç Girişimciler Kulübü Adem Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Derneği Bülent Gençer Vakfı